Mechanizm Podzielonej Płatności

Już od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności stał się obowiązkowy dla wybranych branż.

Czym jest mechanizm podzielonej płatności?

Mechanizm podzielonej płatności – określany również mianem split payment – to rozwiązanie, w ramach którego podatnik VAT musi mieć dwa rachunki tj. podstawowy oraz VAT. Rachunek VAT zostanie wydzielony przez bank w ramach rachunku podstawowego.

Należność za usługę/towar trafiająca na konto podatnika VAT będzie dzielona na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto pozostanie na rachunku podatnika, natomiast podatek VAT trafi na przeznaczony do tego rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie wyłącznie w przypadku transakcji dokonywanych w relacjach B2B (firma – firma). Tym samym nie będzie on stosowany w transakcjach B2C (firma – osoba prywatna).

Obowiązkowy split payment będzie stosowany w przypadku sprzedaży towarów bądź też usług wymienionych w załączniku nr. 15 do ustawy o VAT w momencie, gdy kwota brutto transakcji będzie równa lub wyższa niż 15 000 zł.

Rachunek VAT

Środki znajdujące się na rachunku bankowym VAT należą do podatnika podatku VAT, jednak nie będzie on miał możliwości dysponowania takowymi według swojego uznania. W praktyce mogą być one przeznaczone na zapłatę:

 • składek ZUS
 • podatku VAT od importu
 • akcyzy
 • cła
 • podatku dochodowego

Warto dodać, iż istnieje możliwość wypłacenia środków na rachunek podatnika. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o przekazanie środków z konta VAT na rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Sam wniosek możemy pobrać ze strony druki.gofin.pl. Następnie konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej za zgodę wydawaną przez organ podatkowy (wynosi ona 30 zł). Wypełniony dokument należy złożyć w urzędzie skarbowy osobiście, listownie bądź też elektronicznie.

W odpowiedzi na złożony dokument naczelnik urzędu skarbowego może:

 • wyrazić zgodę na przekazanie środków (wówczas zostanie wydane postanowienie, w którym określi on wysokość środków, jakie trafią na konto rozliczeniowe podatnika)
 • nie zgodzić się na przekazanie środków (w takiej sytuacji zostaje wydana decyzja o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT)

W przypadku posiadania zaległości w VAT na kwotę niższą niż kwota wnioskowana zostaje wydane postanowienie o zgodzie na przekazanie części kwoty i decyzja o odmowie na kwotę odpowiadającą wartości w/w zaległości.

Odmowa przekazania środków z rachunku VAT następuje w przypadku gdy:

 • przedsiębiorca posiada zaległości podatkowe w podatku VAT,
 • istnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie z tytułu podatku nie zostanie wykonane (np. gdy podatnik nie opłaca wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności, które mogą utrudnić egzekucję wspomnianego zobowiązania),
 • istnieje uzasadniona obawa, że wystąpi zaległość podatkowa lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe tj. nałożona zostanie sankcja.

Mechanizm podzielonej płatności, a sankcje

Jeżeli podatnik  zobowiązany do zastosowania metody podzielonej płatności uiści należność w inny sposób, zostanie nałożona na niego sankcja w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku na fakturze, której dotyczy płatność.

Sankcja w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku na fakturze będzie stosowana w przypadku przedsiębiorców, którzy nie umieszczą na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”.

Zalety mechanizmu podzielonej płatności

Wśród głównych zalet split payment wymienić należy:

 • Szybszy zwrot podatku naliczonego na rachunku VAT,
 • Domniemanie należytej staranności,
 • Ochronę podatnika VAT przed zastosowaniem odpowiedzialności solidarnej,
 • Brak podwyższonej stawki odsetek za zwłokę,
 • Ochronę przed sankcjami VAT.

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności niejako wymusza zmiany w systemach elektronicznej bankowości. Z tego względu warto zaopatrzyć się w odpowiedni program do generowania płatności, który będzie zintegrowany ze wszystkimi bankami w Polsce. Takim narzędziem jest Hogart Split Payment. Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie: https://www.hba.hogart.com.pl/split-payment/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here