Umowa o dzieło i podatki PIT

Umowa o dzieło jest formą współpracy cywilnoprawnej, która powinna zostać odpowiednio opodatkowana. Zasadniczo to na płatniku ciążą obowiązki rozliczania odpowiednich zaliczek albo odprowadzenia podatku po przekazaniu dzieła. Zasady opodatkowania osób fizycznych zostały ustalone przede wszystkim w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie regulacje dotyczące PIT 2021 zostały ustalone?

Koszty uzyskania przychodów przy umowie o dzieło

Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Między innymi na tej podstawie następnie podatnicy będą rozliczali swoje PIT 2021. Zgodnie z ustępem 9 tego przepisu koszty uzyskania niektórych przychodów określa się ust. 3 i 4 ustawodawca stwierdził, że:

Ust. 3 z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;

Ust. 4 z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Stawki podatku od umowy o dzieło

Z powyższych przepisów jasno wynika, że ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu dwóch stawek podatkowych, które będą miały wpływ na PIT 2021. Pierwsza z nich (podstawowa) została określona na poziomie 20% uzyskanego przychodu. Co ważne należy przychód pomniejszyć o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.

Druga stawka podatkowa została określona na poziomie 50%. Taka stawka podatku została przypisana do podatników twórców i z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych. Ponownie 50% uzyskanego przychodu z odpowiednimi zastrzeżeniami, koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego w danym miesiącu o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Deklaracje podatkowe PIT 2021

Na koniec roku płatnik wystawia dla osoby, która przyjęła umowę o dzieło – informację w formie deklaracji PIT-11. Jest ona dokumentem źródłowym, który pozwala na przygotowanie indywidualnej deklaracji podatkowej PIT 2021. Umowę o dzieło należy odpowiednio rozliczyć i zadeklarować w rocznej deklaracji podatkowej, po zakończonym roku podatkowym takiej jak na przykład PIT 37.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here