spółka komandytowo akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna, czyli w skrócie S.K.A jest to spółka osobowa. Znajdujący się w niej wspólnicy zawiązują ją, w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną nazwą. Za zobowiązania w spółce odpowiada bez ograniczenia przynajmniej jeden wspólnik – jest on wówczas komplementariuszem. Dodatkowo co najmniej jeden wspólnik jest w niej akcjonariuszem. Zgodnie z przepisami akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. W jaki sposób powstaje taka spółka? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o spółce komandytowo-akcyjnej. 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/spolka-komandytowo-akcyjna/ 

Spółka komandytowo-akcyjna – informacje ogólne

Spółka komandytowo-akcyjna musi mieć co najmniej dwóch wspólników, z których co najmniej jeden z nich jest komplementariuszem i odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a drugi jest akcjonariuszem. W nazwie spółki komandytowo-akcyjnej powinno zostać zawarte przynajmniej jednego nazwisko komplementariusza oraz oznaczenie spółka komandytowo-akcyjna. Dopuszcza jest możliwość używania skrótu S.KA w nazwie spółki.

Powstanie spółki

Warunkiem założenia spółki komandytowo-akcyjnej jest:

  • podpisanie przez założycieli spółki statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego
  • wniesienie wkładów przez komplementariuszy
  • wniesienie wkładów przez akcjonariuszy
  • objecie przez akcjonariuszy odpowiedniej liczby akcji spółki
  • rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestracja w ZUS i zgłoszenie do ubezpieczeń

Przy rejestracji spółki, poza dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego i zgłoszeniem NIP-8, nie ma wymogu zgłaszania spółki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacja o zarejestrowaniu spółki zostanie przekazana przez Krajowy Rejestr Sądowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, Na tej podstawie zostaniemy automatycznie zarejestrowani w ZUS’ie jako płatnik składek, jeżeli spółka będzie pracodawcą.

Nazwa spółki 

W nazwie spółki nie może może zostać zawarte nazwisko lub nazwa akcjonariusza, w przypadku kiedy takie nazwisko zostanie zamieszczone w nazwie spółki. Wówczas akcjonariusz będzie odpowiadał za zobowiązania spółki wobec osób trzecich na takich samych zasadach jak komplementariusz. Poza tym w nazwie powinno znaleźć się oznaczenie spółka komandytowo-akcyjna (możliwość używania skrótu S.KA).

Spółka komandytowo-akcyjna – rozwiązanie

Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej najczęściej powodują:

  • przyczyny przewidziane w statucie spółki,
  • uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki,
  • ogłoszenie upadłości spółki,
  • śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza, chyba że statut stanowi inaczej;
  • inne przyczyny przewidziane prawem.

UWAGA! Ogłoszenie upadłości akcjonariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki.

Zobacz też: http://www.sisr.pl/jakie-prawa-przysluguja-przedsiebiorcy-jako-konsumentowi/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here